Podstawy prawne

2017-07-21 15:14

Agencja Rezerw Materiałowych utworzona została na podstawie ustawy z dnia 29 października 2010 r. o rezerwach strategicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1635), jest agencją wykonawczą w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.), podległą ministrowi właściwemu do spraw energii.

Agencja Rezerw Materiałowych realizuje zadania związane, w szczególności, z gospodarowaniem rezerwami strategicznymi, tworzeniem i utrzymywaniem zapasów agencyjnych ropy naftowej i produktów naftowych oraz nadzorowaniem zapasów obowiązkowych ropy naftowej i paliw w zakresie określonym w:

Dokument Adobe Acrobat ustawie z dnia 29 października 2010 r. o rezerwach strategicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1635) (rozmiar: 147,61 kB)

zmienionej art. 21 Dokument Adobe Acrobat ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r. poz. 1954) (rozmiar: 270,16 kB)

Dokument Adobe Acrobat ustawie z dnia 16 lutego 2007 r. o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1210) (rozmiar: 545,88 kB)

zmienionej Dokument Adobe Acrobat ustawą z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2017 r. poz. 1387) (rozmiar: 274,39 kB)

Organizacja wewnętrzna i szczegółowy zakres działania Agencji Rezerw Materiałowych zostały określone w:

Dokument Adobe Acrobat statucie Agencji Rezerw Materiałowych (Dz. Urz. Min. Gosp. z 2015 r. poz. 5) (rozmiar: 334.66 kB)

Informacje o dokumencie Drukuj Na początek
X Pierwsza publikacja: Anna Grabińska (21.07.2017)
Ostatnia publikacja: Anna Grabińska (21.07.2017)

Archiwum

Ilość dokumentów w archiwum: 2

Program przeciw korupcji Powierchnie magazynowe Język migowy Certyfikaty