Zadania przedsiębiorcy w zakresie prowadzenia dokumentacji o klauzuli „zastrzeżone”

2017-09-07 14:04

Przyznawanie uprawnień:

 1. Informacje niejawne mogą być udostępnione wyłącznie osobie dającej rękojmię zachowania tajemnicy i tylko w zakresie niezbędnym do wykonywania przez nią pracy na zajmowanym stanowisku albo wykonywania czynności zleconych.
 2. Dopuszczenie do pracy lub zlecenie prac związanych z dostępem danej osoby do informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone" może nastąpić po:
 • pisemnym upoważnieniu wydanym przez kierownika jednostki organizacyjnej, jeżeli osoba ta nie posiada ważnego poświadczenia bezpieczeństwa;
 • odbyciu szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych.

Szkolenie w zakresie ochrony informacji niejawnych przeprowadza się w celu zapoznania się z:

 1. przepisami dotyczącymi ochrony informacji niejawnych oraz odpowiedzialności karnej, dyscyplinarnej i służbowej za jej naruszenie, w szczególności za nieuprawnione ujawnienie informacji niejawnych.
 2. zasadami ochrony informacji niejawnych w zakresie niezbędnym do wykonywania pracy lub pełnienia służby, z uwzględnieniem zasad zarządzania ryzykiem bezpieczeństwa informacji niejawnych, w szczególności szacowania ryzyka.
 3. sposobami ochrony informacji niejawnych oraz postępowania w sytuacjach zagrożenia dla takich informacji lub w przypadku ich ujawnienia.

Zanim pobierzesz wzór wniosku przeczytaj ważną informację:

W rozumieniu ustawy o ochronie informacji niejawnych kierownikiem przedsiębiorcy jest:

 • członek jednoosobowego zarządu lub innego jednoosobowego organu zarządzającego, a jeżeli organ jest wieloosobowy – cały organ albo członek lub członkowie tego organu wyznaczeni co najmniej uchwałą zarządu do pełnienia funkcji kierownika przedsiębiorcy, z wyłączeniem pełnomocników ustanowionych przez ten organ lub jednostkę,
 • w przypadku spółki jawnej i spółki cywilnej są to wspólnicy prowadzący sprawy spółki,
 • w przypadku spółki partnerskiej są to wspólnicy prowadzący sprawy spółki albo zarząd,
 • w przypadku spółki komandytowej lub komandytowo – akcyjnej są to komplementariusze prowadzący sprawy spółki,
 • w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą jest ta osoba,
 • za kierownika przedsiębiorcy uważa się również likwidatora, syndyka, zarządcę ustanowionego w postępowaniu upadłościowym.

Kierownik przedsiębiorcy jest kierownikiem jednostki organizacyjnej w rozumieniu przepisów ww. ustawy.

 

Wzory do pobrania:

 Dokument Adobe Acrobat Wzór wniosku o upoważnienie i szkolenie (rozmiar: 223,79 kB)

Dokument Adobe Acrobat Wzór pisma zastrzeżonego (rozmiar: 191.27 kB) 

Dokument Adobe Acrobat Wzór załącznika zastrzeżonego (rozmiar: 186.41 kB)

Dokument Adobe Acrobat Wzór dziennika ewidencji (rozmiar: 216.26 kB)

Dokument Adobe Acrobat Wzór wykazu przesyłek nadanych (rozmiar: 60.22 kB)

Prezentacja Dokument Adobe Acrobat szkolenia (rozmiar: 861,1 kB)

Informacje Drukuj Na początek
X Pierwsza publikacja: Anna Grabińska (07.09.2017)
Ostatnia publikacja: Anna Grabińska (07.09.2017)
Program przeciw korupcji Powierzchnie magazynowe Język migowy Certyfikaty