Wpis i wykreślenie z rejestru

2015-08-28 11:19

Wpis do rejestru

Przedsiębiorcy zamierzający podjąć działalność gospodarczą w zakresie produkcji paliw lub przywozu ropy naftowej lub paliw są obowiązani złożyć  wniosek o wpis do rejestru  (rozmiar: 103,67 kB) w terminie nie później niż 14 dni przed planowanym podjęciem wykonywania tej działalności (druk w dostępny również w zakładce Do pobrania).

Niezłożenie wniosku o wpis do rejestru pociąga za sobą sankcje karne określone w rozdziale 7 ustawy.

Wniosek o dokonanie wpisu do rejestru zawiera:

 • firmę producenta lub handlowca
 • oznaczenie formy prawnej, a także numer identyfikacji podatkowej (NIP), numer akcyzowy wydany przez właściwego naczelnika urzędu celnego, jeżeli producent lub handlowiec taki posiada i numer identyfikacyjny w krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej (REGON) producenta lub handlowca oraz numer PESEL osoby kierującej działalnością producenta lub handlowca lub, dla osób nieposiadających numeru PESEL, numer innego dokumentu tożsamości
 • oznaczenie siedziby i adresu producenta lub handlowca
 • oznaczenie adresu zakładu głównego producenta lub handlowca, jeżeli jest inny niż siedziba producenta lub handlowca
 • oznaczenie przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej
 • wskazanie daty rozpoczęcia działalności gospodarczej
 • dane o wielkości produkcji, przywozu ropy naftowej lub paliw, z uwzględnieniem rodzaju tych paliw, planowanych na dany rok
 • dane o ilości, rodzaju i gatunku paliw oraz ilości ropy naftowej przewidywanych do utworzenia w danym roku kalendarzowym w ramach zapasów obowiązkowych ropy naftowej lub paliw
 • oznaczenie miejsca magazynowania zapasów obowiązkowych ropy naftowej lub paliw lub planowanego miejsca magazynowania tych zapasów, w przypadku gdy producent lub handlowiec do dnia złożenia wniosku o dokonanie wpisu do rejestru nie ustalił miejsca ich magazynowania.

Wykreślenie wpisu z rejestru

Producent oraz handlowiec są obowiązani złożyć  wniosek o wykreślenie z rejestru (rozmiar: 67,12 kB) (druk dostępny również w zakładce Do pobrania), w terminie 14 dni od dnia:

 • trwałego zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania lub przetwarzania lub przywozu ropy naftowej lub paliw
 • cofnięcia zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego lub zezwolenia na nabywanie wyrobów akcyzowych lub wygaśnięcia takiego zezwolenia, jeżeli przed wygaśnięciem podmiot nie uzyskał nowego zezwolenia
 • cofnięcia koncesji na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu paliwami lub jej wygaśnięcia
 • ogłoszenia upadłości przedsiębiorcy na podstawie prawomocnego orzeczenia sądu.

Do wniosku należy dołączyć dokumenty lub inne dowody potwierdzające okoliczności uzasadniające wykreślenie wpisu z rejestru.

Zmiana wpisu w rejestrze

Producent oraz handlowiec są obowiązani złożyć wniosek o zmianę wpisu w rejestrze – w terminie 7 dni od dnia zmiany danych, które zostały wykorzystane przy wpisie do rejestru.

Informacje o dokumencie Drukuj Na początek
X Pierwsza publikacja: Anna Grabińska (28.08.2015)
Ostatnia publikacja: Anna Grabińska (28.08.2015)
Program przeciw korupcji Powierchnie magazynowe Język migowy Certyfikaty