Informacja dla przedsiębiorstw energetycznych i podmiotów przywożących

2018-12-27 12:34:44

Informacja dla przedsiębiorstw energetycznych i podmiotów przywożących

Zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne:

  1. przedsiębiorstwa energetyczne i podmioty przywożące są zobowiązane do składania: Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki, Prezesowi Agencji Rezerw Materiałowych, Ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych, Ministrowi właściwemu do spraw energii, miesięcznych sprawozdań o rodzajach oraz ilości wytworzonych, przywiezionych i wywiezionych paliw ciekłych, a także ich przeznaczeniu, zgodnie z art. 43d ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne, w terminie 20 dni od dnia zakończenia miesiąca, którego dotyczy sprawozdanie;
  2. przedsiębiorstwa energetyczne są zobowiązane do składania: Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki, Prezesowi Agencji Rezerw Materiałowych, Ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych, miesięcznych sprawozdań o podmiotach zlecających usługi magazynowania, przeładunku, przesyłania lub dystrybucji paliw ciekłych, zgodnie z art. 4ba ust. 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne, w terminie 14 dni od dnia zakończenia miesiąca, którego dotyczy sprawozdanie.

W związku z powyższym, proszę o składanie ww. sprawozdań według wzoru stanowiącego załącznik do rozporządzenia.

Dokument Adobe Acrobat Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 21.04.2017 r. w sprawie wzoru sprawozdania o podmiotach zlecających usługi magazynowania, przeładunku, przesyłania lub dystrybucji paliw ciekłych  (Dz. U. z 2017 r. poz. 945) (rozmiar: 312,38 kB)

Dokument Adobe Acrobat Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 15.05.2017 r. w sprawie wzoru sprawozdania o rodzajach oraz ilości wytworzonych, przywiezionych i wywiezionych paliw ciekłych, a także ich przeznaczeniu  (Dz. U. z 2017 r. poz. 1011) (rozmiar: 321,64 kB)

Na adres:

Prezes
Agencja Rezerw Materiałowych
00-844 Warszawa
ul. Grzybowska 45

lub poprzez Platformę e-PUAP (w tym przypadku informacja musi być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym poświadczonym kwalifikowanym certyfikatem lub poświadczona „profilem zaufanym”, o który można wnioskować po założeniu konta w e-PUAP).

Informacje Drukuj Na początek
X Pierwsza publikacja: Anna Grabińska (14.07.2017)
Ostatnia publikacja: Olga Czarkowska (27.12.2018)
Program przeciw korupcji Powierzchnie magazynowe Język migowy Certyfikaty