Strona główna Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych

[Archiwum] Ogłoszenie o prowadzonym rozeznaniu – usługa utrzymywania mąki pszennej

2020-06-24 10:56:58

Agencja Rezerw Materiałowych zwana dalej „Agencją” prowadzi rozeznanie rynku (poprzedzające wysłanie zaproszeń do składania ofert) wśród Przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie produkcji mąki, dotyczące chęci współpracy z Agencją w zakresie świadczenia odpłatnej usługi utrzymywania rezerwy strategicznej mąki pszennej.

Przedmiotem utrzymywania będzie mąka pszenna (typ 550) lub mąka pszenna „Pięćsetka” o jakości zgodnej z obowiązującymi przepisami, określającymi wymagania handlowe, bezpieczeństwa żywności i żywienia oraz wymaganiami Agencji określonymi w warunkach przetargu, zwana dalej „mąką”.

Przedsiębiorca wyłoniony w przetargu, z którym zostanie zawarta umowa, utrzymywać będzie mąkę stanowiącą jego własność, zapewniając stałą gotowość jej sprzedaży, warunki magazynowania zgodnie z obowiązującymi przepisami gwarantujące odpowiednią jakość utrzymywanej mąki, a także wymagany przez Agencję poziom ilościowy.

Za wykonaną kompleksową usługę utrzymywania mąki, Przedsiębiorca otrzymywać będzie od Agencji wynagrodzenie według ustalonej w trakcie postępowania zryczałtowanej stawki w zł/tonomiesiąc (bez VAT).

Dopuszcza się możliwość utrzymywania mąki w workach (np. 25 kg, 50 kg) lub luzem w silosie, pod warunkiem wydania mąki na żądanie Agencji w opakowaniach jednostkowych o masie netto 1000 g.

Na wezwanie Agencji Przedsiębiorca zobowiązany będzie sprzedać na rzecz Agencji utrzymywaną mąkę, w ilości oraz w terminie wskazanym przez Agencję, w ustalonej wyniku przetargu cenie.

 1. Wymagania dla Przedsiębiorców w zakresie świadczenia odpłatnej usługi utrzymywania rezerwy strategicznej mąki
  Przedsiębiorca świadczący na rzecz Agencji usługę utrzymywania powinien zapewnić w szczególności:
  1. wniesieniezabezpieczenia należytego wykonania umowy utrzymywania,
  2. wyodrębnienie ze stanów magazynowych mąki z przeznaczeniem na rezerwy strategiczne w terminie nie dłuższym niż 14 dni od pierwszego dnia obowiązywania umowy,
  3. stałą gotowość do sprzedaży na rzecz Agencji mąki stanowiącej rezerwy strategiczne, utrzymywanej na podstawie zawartej umowy, z terminem nie krótszym niż 50% okresu minimalnej trwałości,
  4. magazynowanie rezerw mąki w magazynie własnym lub w magazynie do którego Przedsiębiorca posiada inny tytuł prawny, zlokalizowanym na terenie Polski, przy zapewnieniu jego ochrony, zgodnie z wymaganiami, które zostaną określone w warunkach przetargu,
  5. utrzymywanie mąki zgodnie z obowiązującymi przepisami określającymi wymagania handlowe, bezpieczeństwa żywności i żywienia, w warunkach wykluczających możliwość pogorszenia jakości, w wydzielonym pomieszczeniu magazynowym lub w wydzielonej części pomieszczenia magazynowego, w sposób umożliwiający swobodny dostęp do niej, jej identyfikację i kontrolę,
  6. zapewnienie wymaganej jakości mąki w całym okresie utrzymywania,
  7. przestrzeganie przepisów ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 742) o ochronie informacji niejawnych i Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE o ochronie danych osobowych (Dz. Urz. L 119 z 4.5.2016),
  8. posiadanie przez cały okres obowiązywania umowy utrzymywania zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie gwarancji bankowej oraz ubezpieczenia produktu w zakresie wszelkich ryzyk fizycznego uszkodzenia i utraty.
 1. Zasady prowadzenia postępowania przetargowego

Wybór Przedsiębiorców, którzy będą świadczyć usługę utrzymywania mąki nastąpi w drodze zamkniętego dwustopniowego przetargu.

  1. I etap postępowania przetargowego
   Agencja wysyła zaproszenia do złożenia oferty wraz z warunkami przetargu do wszystkich Przedsiębiorców, którzy wyrazili chęć współpracy i przesłali zgłoszenie udziału w postępowaniu, z zastrzeżeniem, iż nie zaprasza się Przedsiębiorców, którzy:
   • realizując zamówienie w zakresie rezerw wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona prawomocnym orzeczeniem sądu wydanym w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania lub wobec których Agencja prowadzi postępowanie sądowe lub egzekucyjne w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy mającej za przedmiot rezerwy;
   • według posiadanych przez Agencję informacji nie dają rękojmi należytego wykonania umowy ze względu na ich sytuację finansową lub inne okoliczności, w szczególności nie dają rękojmi zachowania wymagań w zakresie produkcji albo przechowywania mąki.

Warunkiem przystąpienia do przetargu będzie wniesienie wadium w wysokości określonej w warunkach przetargu oraz złożenie oferty w terminie i formie określonej w warunkach przetargu.

Powołana w Agencji Komisja Przetargowa dokona oceny, czy złożone oferty spełniają wymagania formalne określone w warunkach przetargu i nie podlegają odrzuceniu.

  1. II etap postępowania przetargowego

Do drugiego etapu postępowania dopuszcza się co najmniej pięciu Przedsiębiorców, którzy spełnili wymagania formalne określone w warunkach oraz przedstawili najkorzystniejsze ekonomicznie warunki oferty. Jeżeli liczba Przedsiębiorców, którzy spełniają wymagania określone w warunkach, jest mniejsza niż pięciu, Agencja zaprasza do drugiego etapu wszystkich Przedsiębiorców spełniających warunki.

Komisja Przetargowa prowadzić będzie negocjacje cenowe w drodze bezpośrednich rozmów lub formie pisemnej oraz dokona wyboru najkorzystniejszych ofert.

Negocjacje prowadzone będą w zakresie:

   1. zryczałtowanej stawki za usługę utrzymywania, w zł za tonomiesiąc (bez VAT),
   2. ceny po jakiej Przedsiębiorca zobowiązany będzie sprzedać mąkę, w przypadku wystąpienia konieczności wydania rezerw, w zł/kg (bez VAT).

Komisja Przetargowa dokona wyboru najkorzystniejszych ofert, według kryteriów, określonych w warunkach przetargu.

Z wybranymi w wyniku postępowania przetargowego Przedsiębiorcami, zostaną zawarte umowy. Termin wykonania umowy dotyczącej świadczenia usługi utrzymywania będzie wynosił 3 lata.

Warunkiem zawarcia umowy będzie wniesienie przez Przedsiębiorcę zabezpieczeń w zakresie należytego ich wykonania, w tym w formie gwarancji bankowej.

 1. Postępowania prowadzone będą z zachowaniem przepisów ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych

W związku z powyższym istnieje konieczność podjęcia z dostatecznym wyprzedzeniem działań przez zainteresowanych Przedsiębiorców, którzy nie posiadają ważnego poświadczenia bezpieczeństwa lub upoważnienia do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli co najmniej „zastrzeżone”.

Upoważnienia do przetwarzania informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „zastrzeżone” wydaje kierownik przedsiębiorcy, w rozumieniu art. 2 pkt 14 ustawy o ochronie informacji niejawnych.

Dostęp do informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone” możliwy jest po uzyskaniu zaświadczenia o odbytym szkoleniu i posiadaniu upoważnienia lub poświadczenia bezpieczeństwa do dostępu do informacji niejawnych.

W celu uzyskania stosownych uprawnień przez osoby reprezentujące Przedsiębiorcę, biorące udział w postępowaniu, uczestniczące w czynnościach zmierzających do zawarcia umowy oraz w jej wykonaniu w zakresie związanym z dostępem do informacji niejawnych o których mowa wyżej, mogą złożyć (z odpowiednim wyprzedzeniem) wniosek do Prezesa Agencji o przeprowadzenie szkolenia z zakresu przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych.

Szczegółoweinformacje: w sprawie wydawania upoważnień można uzyskać na stronie internetowej ARM www.arm.gov.pl w zakładce Informacje niejawne.

 1. Zainteresowani Przedsiębiorcy powinni w terminie do 10 lipca 2020 r. przesłać wypełnione zgłoszenie wg załączonego wzoru na adres Agencji Rezerw Materiałowych ul. Grzybowska 45, 00-844 Warszawa lub przesłać na adres e-mail: kancelaria@arm.gov.pl, nr fax 22 36 09 101.
Dodatkowe informacje o postępowaniu przetargowym można uzyskać w: Agencji Rezerw Materiałowych w Warszawie, ul. Grzybowska 45, tel. 22 36 09 350 lub 22 36 09 363 lub składając zapytanie w formie pisemnej na adres e-mail: sek_brz@arm.gov.pl.

Ogólne warunki udziału w postępowaniach przetargowych, znajdują się na stronie internetowej ARM www.arm.gov.pl w zakładce: Rezerwy strategiczne » Rezerwy żywnościowe » Zakup towarów i usług do rezerw » Zasady udzielania zamówień

Informacji zawartych w zgłoszeniu nie należy traktować jako oferty.

Załącznik – Zgłoszenie chęci udziału w postępowaniu przetargowym (rozmiar: 29.45 kB)

Informacja Drukuj Na górę
Zamknij Wytworzył: Joanna Jasińska (24.06.2020)
Pierwsza publikacja: Anna Grabińska (24.06.2020)
Ostatnia publikacja: Anna Grabińska (24.06.2020)
Program przeciw korupcji Powierzchnie magazynowe Język migowy Certyfikaty