Zapasy interwencyjne

2015-08-27 13:54:17

Zapasy interwencyjne – zapasy ropy naftowej i produktów naftowych tworzone w celu zapewnienia zaopatrzenia Rzeczypospolitej Polskiej w ropę naftową i produkty naftowe w sytuacji wystąpienia zakłóceń w ich dostawach na rynek krajowy oraz wypełniania zobowiązań międzynarodowych.

Wielkość zapasów interwencyjnych – ilość ropy naftowej i paliw odpowiadająca co najmniej iloczynowi 90 dni
i średniego dziennego przywozu netto ekwiwalentu ropy naftowej w poprzednim roku kalendarzowym.

Zapasy interwencyjne składają się z:

 • zapasów obowiązkowych tworzonych i utrzymywanych przez przedsiębiorców,
 • zapasów agencyjnych tworzonych przez Agencję Rezerw Materiałowych.

 

Zapasy obowiązkowe:

 • ropy naftowej i paliw z wyłączeniem gazu płynnego (LPG) – wielkość odpowiadająca iloczynowi:
  • 76 dni i średniej dziennej produkcji paliw lub przywozu ropy naftowej lub paliw zrealizowanych
   przez producenta lub handlowca w poprzednim roku kalendarzowym – do dnia 31 grudnia 2014 r.,
  • 68 dni i średniej dziennej produkcji paliw lub przywozu ropy naftowej lub paliw zrealizowanych
   przez producenta lub handlowca w poprzednim roku kalendarzowym – od dnia 1 stycznia 2015 r.,
  • 63 dni i średniej dziennej produkcji paliw lub przywozu ropy naftowej lub paliw zrealizowanych
   przez producenta lub handlowca w poprzednim roku kalendarzowym – od dnia 31 marca 2016 r.,
  • 60 dni i średniej dziennej produkcji paliw lub przywozu ropy naftowej lub paliw zrealizowanych
   przez producenta lub handlowca w poprzednim roku kalendarzowym – od dnia 1 października 2016 r.,
  • 57 dni i średniej dziennej produkcji paliw lub przywozu ropy naftowej lub paliw zrealizowanych
   przez producenta lub handlowca w poprzednim roku kalendarzowym – od dnia 31 marca 2017 r.,
  • 53 dni i średniej dziennej produkcji paliw lub przywozu ropy naftowej lub paliw zrealizowanych
   przez producenta lub handlowca w poprzednim roku kalendarzowym – od dnia 31 grudnia 2017 r.;
 • gazu płynnego (LPG) – wielkość odpowiadająca iloczynowi 30 dni i średniej dziennej produkcji gazu płynnego (LPG) lub jego przywozu, zrealizowanych przez producenta lub handlowca w poprzednim roku kalendarzowym.

Sposoby obliczania wielkości zapasów obowiązkowych określone zostały w art. 5 ustawy, w tym w szczególności:

 • w przypadku ropy naftowej – w art. 5 ust. 3b pkt 1-2 ustawy,
 • w przypadku paliw z wyłączeniem gazu płynnego (LPG) – w art. 5 ust. 3b pkt 3 ustawy,
 • w przypadku gazu płynnego (LPG) – w art. 5 ust. 3k.

Powyższe zasady nie dotyczą przedsiębiorców w pierwszym roku działalności gospodarczej, których sytuacja prawna
w zakresie tworzenia i utrzymywania zapasów obowiązkowych została omówiona w zakładce „Zapasy obowiązkowe
w I roku działalności”.

Sytuacja szczególna: podjęcie działalności w ciągu 12 miesięcy od wykreślenia

Producent i handlowiec, którzy zostali wykreśleni z rejestru na ich wniosek, a następnie ponownie podjęli działalność gospodarczą w zakresie produkcji lub przywozu paliw w okresie 12 miesięcy od dnia wykreślenia wpisu z rejestru, tworzą zapasy obowiązkowe ropy naftowej lub paliw, jak producenci i handlowcy, którzy nie zaprzestali wykonywania działalności gospodarczej i nie zostali wykreśleni z rejestru, a okres od wykreślenia z rejestru do ponownego podjęcia działalności wlicza się do okresu wykonywania działalności.

W ww. sytuacji obowiązek tworzenia i utrzymywania zapasów obowiązkowych w wymaganej wielkości rozpoczyna się
od 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło ponowne podjęcie działalności gospodarczej.

Informacja Drukuj Na górę
Zamknij Pierwsza publikacja: Olga Czarkowska (03.09.2014)
Ostatnia publikacja: Weneta Lenius (27.08.2015)
Program przeciw korupcji Powierzchnie magazynowe Język migowy Certyfikaty