Strona główna Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych

[Archiwum] Zakup usługi przechowywania Cewników typ Nelaton

2015-12-21 11:37:22

Ogłoszenie o prowadzonym rozeznaniu rynku, poprzedzającym planowane postępowanie na zakup usługi przechowywania Cewników typ Nelaton w magazynie Oferenta na terenie Polski wraz z ich cykliczną wymianą.

Agencja Rezerw Materiałowych prowadzi rozeznanie rynku poprzedzające planowane postępowanie na zakup usługi przechowywania Cewników typ Nelaton w magazynie Oferenta na terenie Polski wraz z ich cykliczną wymianą.

I. Przedmiot zamówienia i informacje dotyczące towarów objętych usługą

Przedmiotem zamówienia jest zakup usługi przechowywania Cewników typ Nelaton wymienionych w Tabeli w magazynie Oferenta na terenie Polski wraz z dokonywaniem ich cyklicznej wymiany przez okres od dnia 01.04.2016 r. do dnia 31.03.2019 r., za wynagrodzeniem ustalonym przez Strony w drodze negocjacji.

Tabela

Lp.

Nazwa wyrobu

J.m.

Producent

Okres ważności określony przez producenta w latach

1.      

Cewnik typ Nelaton nr 8

szt.

TOMEL-TD

5

2.      

Cewnik typ Nelaton nr 10

szt.

TOMEL-TD

5

3.      

Cewnik typ Nelaton nr 12

szt.

TOMEL-TD

5

4.      

Cewnik typ Nelaton nr 14

szt.

TOMEL-TD

5

5.      

Cewnik typ Nelaton nr 16

szt.

TOMEL-TD

5

Towary wymienione w Tabeli spełniają wymogi określone w ustawie z dnia 20.05.2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 107, poz. 679 z późn. zm.) oraz posiadają do upływu terminu ważności nie mniej niż 50% okresu ważności określonego przez ich producenta.

Ww. wyroby medyczne przechowywane są w magazynie zlokalizowanym na terenie woj. łódzkiego zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz wymogami określonymi przez ich producenta.

Odbiór i przemieszczenie wyrobów do magazynu Oferenta odbywać się będzie staraniem i na koszt oraz ryzyko Oferenta.

Planowany termin przemieszczenia wyrobów wymienionych w Tabeli do magazynu Oferenta: do dnia 31 marca 2016 r.

Informacje dotyczące ilości wyrobów oraz miejsce ich przechowywania, stanowią informacje niejawne o klauzuli „zastrzeżone” w rozumieniu ustawy z dnia 05 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2010 r., Nr 182, poz. 1228) i mogą być udostępniane wyłącznie osobom posiadającym odpowiednie uprawnienia, dlatego też zostaną one przekazane Oferentowi po uzyskaniu przez ARM potwierdzenia spełnienia wymogów ww. ustawy.

Wyroby objęte usługą będącą przedmiotem niniejszego postępowania stanowią rezerwę strategiczną w rozumieniu ustawy z dnia 29 października 2010 r. o rezerwach strategicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 229, poz. 1496 z późn. zm.). Stosownie do treści art. 3 ww. ustawy rezerwy strategiczne tworzone i utrzymywane są na wypadek zagrożenia bezpieczeństwa i obronności państwa, bezpieczeństwa, porządku i zdrowia publicznego oraz wystąpienia klęski żywiołowej lub sytuacji kryzysowej, w celu wsparcia realizacji zadań m.in. w zakresie bezpieczeństwa i obrony państwa, złagodzenia zakłóceń w ciągłości dostaw służących funkcjonowaniu gospodarki i zaspokojeniu podstawowych potrzeb obywateli, ratowania ich życia i zdrowia, a także wypełniania zobowiązań międzynarodowych Rzeczypospolitej Polskiej. Dlatego też, wyroby te muszą być utrzymywane w stałej gotowości do użycia.

W ramach usługi będącej przedmiotem postępowania Oferent będzie zobowiązany w szczególności do:

 1. Przechowywania wyrobów zgodnie z wymaganiami określonymi przez ich producenta.
 2. Wymiany wyrobów przeprowadzanej bezwynikowo z zachowaniem nienaruszalności stanu ilościowego przy uwzględnieniu zasady: „w pierwszej kolejności złożenie wyrobów zastępujących wymieniane wyroby a następnie wydanie wyrobów podlegających wymianie” w celu ich zagospodarowania przez Oferenta. Wymiana będzie dokonywana cyklicznie tak, aby w każdym czasie trwania umowy do upływu terminu ważności wyrobów pozostało nie mniej niż 50% okresu ważności określonego przez producenta. W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość skrócenia okresu, o którym mowa powyżej. Wymiana wyrobów może być dokonywana sukcesywnie i bez ograniczeń w ilościach określonych przez Oferenta w okresie trwania umowy przy uwzględnieniu ww. zasad, tj. w szczególności nienaruszenie stanu ilościowego rezerw strategicznych.
 3. Informowania o trudnościach z dokonywaniem bieżącej wymiany wyrobów wynikających ze zmniejszenia popytu, podaży lub innych okoliczności mających wpływ na obrót tymi wyrobami, celem wspólnego dokonania ustaleń, co do dalszego postępowania. Powyższe dotyczy również konieczności zamiany wyrobów poprzez zastępowanie asortymentu rezerwy innymi wyrobami w ramach jednej grupy rodzajowej, równoważnymi pod względem ilości, jakości i zastosowania lub właściwości.
 4. Wydawania rezerwy przez 24 godz./dobę w przypadku wydania przez właściwego ministra decyzji o jej udostępnieniu.
 5. Odkupienia rezerwy w przypadkach, o których mowa w umowie lub przystąpienia Oferenta do ogłoszonego przez ARM przetargu na sprzedaż wyrobów będących przedmiotem umowy, w przypadku podjęcia przez organ tworzący rezerwy decyzji o jej likwidacji, po cenie zawartej w warunkach przetargu.
 6. Ochrony magazynu, w którym będą przechowywane rezerwy strategiczne w zakresie ochrony przed dostępem do magazynu osób nieuprawnionych oraz zabezpieczenia przechowywanych rezerw przed kradzieżą, uszkodzeniem, zniszczeniem lub innym nieuprawnionym działaniem osób trzecich, z zastosowaniem ochrony fizycznej i zabezpieczeń technicznych dostosowanych do istniejących zagrożeń i posiadanej infrastruktury Oferenta.

II. Wymogi w stosunku do Oferenta

 1. Oferent musi posiadać odpowiednie pomieszczenia magazynowe do przechowywania wyrobów medycznych w celu spełnienia warunków przechowywania określonych przez producenta wyrobów (temp. 4º±35º, wilgotność ≤ 60%).
 2. Oferent będzie odpowiedzialny za nienaruszalność stanu ilościowego przyjętych na przechowywanie wyrobów.
 3. Oferent musi posiadać odpowiednio duży rynek zbytu oraz rozwiązania logistyczne, które umożliwią przeprowadzenie w sposób prawidłowy wymiany wyrobów objętych zamówieniem.
 4. Oferent musi spełniać wymogi ustawy o ochronie informacji niejawnych w zakresie, o którym mowa w pkt III niniejszego ogłoszenia.
 5. Oferent musi zapewnić ochronę magazynu, w którym będzie przechowywana rezerwa strategiczna, w zakresie ochrony przed dostępem do magazynu osób nieuprawnionych oraz zabezpieczenie przechowywanej rezerwy przed kradzieżą, uszkodzeniem, zniszczeniem lub innym nieuprawnionym działaniem osób trzecich, z zastosowaniem ochrony fizycznej i zabezpieczeń technicznych dostosowanych do istniejących zagrożeń i posiadanej infrastruktury Oferenta. Minimalna ochrona magazynu jaką musi zapewnić Oferent polega na montażu urządzeń i środków mechanicznego zabezpieczenia, stanowiących najmniej zaawansowany dopuszczalny sposób ochrony (np. drzwi stalowe, kraty, zamki patentowe, kłódki, itp.).

Pożądanym przez ARM jest zapewnienie minimalnej ww. ochrony magazynu w połączeniu z:

 • bezpośrednią ochroną fizyczną - polegającą na stałym lub doraźnym dozorze pomieszczeń magazynowych lub na stałym dozorze sygnałów przesyłanych, gromadzonych i przetwarzanych w elektronicznych urządzeniach i systemach alarmowych

lub/i

 • elektronicznymi urządzeniami i systemami alarmowymi sygnalizującymi zagrożenie.

III. Postępowanie prowadzone będzie z zachowaniem przepisów ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 182, poz.1228)

W ramach prowadzonego postępowania zgodnie z ustawą z dnia 05 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 182, poz. 1228), Oferentom zainteresowanym udziałem w postępowaniu zostaną przekazane informacje niejawne dotyczące asortymentu, ilości oraz miejsce przechowywania rezerwy strategicznej, jak również inne informacje niezbędne do realizacji zamówienia, w zakresie usługi przechowywania wraz z dokonywaniem cyklicznej wymiany wyrobów wymienionych w pkt I.

Dlatego też, wymaganym jest, aby osoby reprezentujące Oferenta biorące udział w postępowaniu, uczestniczące w czynnościach zmierzających do zawarcia umowy, w jej zawarciu oraz w wykonaniu, w zakresie związanym z dostępem do informacji niejawnych, spełniały wymogi nałożone ustawą o ochronie informacji niejawnych, tj. posiadały aktualne poświadczenia bezpieczeństwa osobowego lub upoważnienia do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „zastrzeżone” i były przeszkolone w zakresie ochrony informacji niejawnych zgodnie z zapisami ww. ustawy.

Osoby, które nie posiadają ważnego poświadczenia bezpieczeństwa osobowego mogą złożyć wniosek o wydanie przez Prezesa ARM upoważnienia do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „zastrzeżone” w ciągu 14 dni od daty złożenia zgłoszenia udziału w postępowaniu przetargowym. Wzór ww. wniosku dostępny jest na stronie internetowej Agencji www.arm.gov.pl w zakładce informacje niejawne.

W przypadku wątpliwości lub pytań dotyczących uzyskania poświadczenia bezpieczeństwa lub pisemnego upoważnienia do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „zastrzeżone”, prosimy o kontakt pod nr tel.: 22 36 09 381.

IV. Inne postanowienia

 1. Ilości wyrobów, które ARM obejmie usługą przechowywania i cyklicznej wymiany oraz miejsce ich przechowywania, zostaną podane po wyrażeniu przez Oferenta woli współpracy z ARM w omawianym zakresie oraz uzyskaniu przez ARM potwierdzenia spełnienia wymogów ustawy o ochronie informacji niejawnych przez Oferenta.
 2. Szczegółowe zasady współpracy pomiędzy stronami określa projekt umowy, który zostanie Oferentowi przesłany wraz z zaproszeniem do składania ofert po spełnieniu wymogów, o których mowa w pkt 1.
 3. Kryterium, które będzie brane pod uwagę przy ocenie ofert, to cena (wartość usługi przechowywania wraz z dokonywaniem cyklicznej wymiany wyrobów).

V. Zgłoszenie udziału w postępowaniu

 1. Zainteresowani Oferenci powinni złożyć formularz - Zgłoszenie udziału w postępowaniu przetargowym wg załączonego wzoru (załącznik nr 1) wraz z kopią aktualnego poświadczenia bezpieczeństwa osobowego lub upoważnienia do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „zastrzeżone” oraz aktualnego zaświadczenia o przebytym szkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych (w przypadku udzielenia odpowiedzi TAK w pkt 5 zgłoszenia) w terminie do dnia 11.01.2016 r. w Agencji Rezerw Materiałowych, ul. Grzybowska 45, 00-844 Warszawa lub przesłać faksem 22 36 09 319.
 2. Zgłoszenie udziału w postępowaniu nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Informacji zawartych w zgłoszeniu Oferenta nie będzie się traktować jako oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
 3. Z zasadami prowadzenia postępowań przetargowych dot. zakupu towarów i usług do medycznych rezerw strategicznych można się zapoznać na stronie internetowej www.arm.gov.pl w zakładce Rezerwy strategiczne - Rezerwy medyczne - Zakup towarów i usług do rezerw medycznych - Zasady udzielania zamówień oraz w dziale Komunikaty – komunikaty dot. rezerw medycznych.
 4. Załącznik w wersji elektronicznej można pobrać ze strony internetowej www.arm.gov.pl w dziale Komunikaty lub w zakładce Rezerwy strategiczne - Rezerwy medyczne - Zakup towarów i usług do rezerw medycznych, w treści niniejszego ogłoszenia.
Dodatkowych informacji o postępowaniu przetargowym można uzyskać pod nr telefonu: 22 36 09 309

Do pobrania:

Załącznik nr 1 - zgłoszenie udziału w postępowaniu (rozmiar: 43 kB)

Informacja Drukuj Na górę
Zamknij Pierwsza publikacja: Anna Grabińska (21.12.2015)
Ostatnia publikacja: Anna Grabińska (21.12.2015)
Program przeciw korupcji Powierzchnie magazynowe Język migowy Certyfikaty