Informacja dla podmiotów prowadzących skład podatkowy lub zarejestrowanych odbiorców

2018-12-27 12:35:48

Zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, podmioty prowadzące skład podatkowy i zarejestrowani odbiorcy są zobowiązani do składania Prezesowi Agencji Rezerw Materiałowych miesięcznych informacji o podmiotach, na rzecz których dokonano nabyć wewnątrzwspólnotowych paliw silnikowych – w podziale na:

  • podmioty mające siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium kraju oraz
  • przedsiębiorców zagranicznych prowadzących działalność w ramach oddziału (z siedzibą na terytorium kraju), utworzonego na warunkach i zasadach określonych w ustawie z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej.

W związku z powyższym proszę o składanie ww. informacji na załączonym druku: Arkusz kalkulacyjny Informacja dla Prezesa Agencji Rezerw Materiałowych o podmiotach, na rzecz których dokonano nabyć wewnątrzwspólnotowych paliw silnikowych – w miesiącu ................ 20 …. roku, sporządzona przez: ……………., NIP: ................, REGON: ................, status: ................ . (rozmiar: 13,76 kB)

Wypełniony, podpisany i opieczętowany druk informacji należy przesłać – w terminie 3 dni po upływie miesiąca, w którym dokonano nabycia wewnątrzwspólnotowego paliwa – pocztą, na adres:

Agencja Rezerw Materiałowych
Biuro Zapasów Interwencyjnych Paliw
ul. Grzybowska 45
00-844 Warszawa

lub poprzez Platformę e-PUAP (w tym przypadku informacja musi być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym poświadczonym kwalifikowanym certyfikatem lub poświadczona „profilem zaufanym”, o który można wnioskować po założeniu konta w e-PUAP).

Dodatkowo, wypełniony druk informacji w wersji elektronicznej – w formacie EXCEL, proszę przesłać na następujące adresy mailowe:

do: l.gumula@arm.gov.pl i m.matys@arm.gov.pl

Informacje Drukuj Na początek
X Wytworzył: Andrzej Przeździecki (04.02.2016)
Pierwsza publikacja: Anna Grabińska (26.01.2016)
Ostatnia publikacja: Olga Czarkowska (27.12.2018)